تحلیل سنتیمتال

بررسی و آموزش نحوه برخوردهای روانی مخاطبین بازار نسبت به یک مارکت یا محصول می تواند تاثیر بسزایی در در فرایند یک معامله داشته باشد.